MENU

Algemene voorwaarden Blackout BV versie 05.09.23

Artikel 1. Definities
1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
a. Blackout BV: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Blackout BV, gevestigd aan de Vincwijcweg 1A, Didam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 66988675;
b. overeenkomst: de overeenkomst tussen Blackout BV en de klant;
c. klant: de natuurlijke persoon, rechtspersoon of de organisatie welke een overeenkomst aangaat met Blackout BV;
d. deelnemer: de natuurlijke persoon die deelneemt aan een activiteit dan wel de natuurlijke persoon ten behoeve van wie de klant, zoals beschreven in 1.1.c.  de overeenkomst met Blackout BV is aangegaan;
e. airsoft: de indoor/outdoor game die door Blackout BV wordt verzorgd, waaronder ook wordt verstaan activiteiten zoals lasergame, bootcamp, escape rooms, GVA's (grens verleggende activiteiten) en aanverwante activiteiten.

Artikel 2. Algemeen
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst tussen Blackout BV en de klant en op iedere deelname door de deelnemer aan "airsoft" en aanverwante activiteiten, zoals beschreven in de definities in artikel 1.;
2.2. Afwijkende voorwaarden maken alleen deel uit van de overeenkomst voor zover die voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen;
2.3. Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Blackout BV vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen;
2.4. Blackout BV heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold op het moment van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de klant na het tot stand komen van de overeenkomst akkoord is gegaan met de nieuwe versie van de algemene voorwaarden;
2.5. Indien Blackout BV niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Blackout BV in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

Artikel 3. Aanbod, offertes, prijzen en minimale leeftijd
3.1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven;
3.2. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten;
3.3. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, dan is Blackout BV daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand;
3.4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Blackout BV niet tot het verrichten van een gedeelte van de overeenkomst tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs;
3.5. Kennelijke fouten of vergissingen in publicaties, overeenkomsten, e-mailberichten en offertes of op de website van Blackout BV binden Blackout BV niet;
3.6. Blackout BV heeft het recht haar prijzen van tijd tot tijd aan te passen;
3.7. De minimale leeftijd van de deelnemer is 18 jaar. Dit geldt enkel voor het onderdeel "airsoft" aangeboden door Blackout BV. Voor de overige activiteiten stelt Blackout BV een minimale leeftijd van 8 jaar.

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst 
4.1. De overeenkomst komt tot stand nadat de klant akkoord is gegaan de offerte en/of het aanbod van Blackout BV via offerte of via het invullen van het reserveringsformulier op de website;
4.2. De overeenkomst kan pas via de website tot stand komen nadat de klant tijdens het bestelproces heeft aangeklikt dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden, en de bestelling door Blackout BV per e-mail is bevestigd; 
4.3. Nadat de overeenkomst via de website of enigerlei andere wijze tot stand is gekomen, stuurt Blackout BV de klant een bevestiging via de e-mail;
4.4. Indien de klant geen bevestiging van Blackout BV heeft ontvangen of indien de bevestiging de boeking van de klant niet correct weergeeft, dient de klant zo spoedig mogelijk contact op te nemen met Blackout BV;
4.5. Op basis van de wettelijke uitzondering is het herroepingsrecht niet van toepassing en heeft de klant niet het recht de overeenkomst die via de website of via acceptatie van de offerte tot stand is gekomen te ontbinden;

Artikel 5. Annulering en wijziging
5.1. Indien de klant de overeenkomst korter dan 48 uur voor de overeengekomen aanvang van de activitiet annuleert, dan worden annuleringskosten aan de klant in rekening gebracht. Deze annuleringskosten bestaan o.a. uit:
a. de kosten voor alle reeds uitgevoerde werkzaamheden;
b. de eventuele (annulering)kosten die Blackout BV aan ingeschakelde derden moet betalen;
c. de omzet die Blackout BV misloopt door de annulering van de overeenkomst.
5.2. Het is mogelijk om het aantal deelnemers te wijzigen binnen de gestelde aantallen van de gemaakte boeking. (Bijvoorbeeld: Indien de klant voor 15 deelnemers geboekt heeft, dan kan de klant het aantal deelnemers maximaal verlagen naar 10 deelnemers en maximaal verhogen naar 20 deelnemers) wanneer er sprake is van een "groepsboeking". Deze wijziging dient uiterlijk 48 uur voor aanvang van de geboekte activiteit per e-mail te zijn doorgegeven.
5.3 Bij een verlaging van het aantal deelnemers waarvan de wijziging niet ten minste 48 uur voor aanvang van het geboekte arrangement per e-mail is doorgegeven en akkoord bevonden door Blackout BV, zal Blackout BV het oorspronkelijk aantal geboekte personen in rekening brengen.  

Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst
6.1. Blackout BV voert de werkzaamheden in het kader van de overeenkomst uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen;
6.2. Blackout BV bepaalt de wijze waarop en door welke personen de overeenkomst wordt uitgevoerd;
6.3. Blackout BV bepaalt de locatie/speelveld op het terrein van Blackout BV, of terrreinen onder invloed van Blackout BV, waar de overeenkomst wordt uitgevoerd.

Artikel 7. Verplichtingen van de klant/deelnemer
7.1. Indien de klant niet tevens de deelnemer is, dan dient de klant ervoor zorg te dragen dat de deelnemer de bepalingen uit deze algemene voorwaarden, die op de deelnemer betrekking hebben, in acht neemt;
7.2. Voor aanvang van de deelname aan een airsoft evenement en/of wanneer veriest, overige activiteiten, dient de deelnemer zich te kunnen identificeren middels een geldig identiteitsbewijs;
7.3. Tijdens de activiteiten bij Blackout BV dient de deelnemer geschikte kleding te dragen;
7.4. De deelnemer is ten alle tijde verplicht de door Blackout BV gegeven instructies en veiligheidsvoorschriften en het reglement van Blackout BV na te leven;
7.5. De deelnemer dient alle activiteiten te staken bij pijn, ziekte en/of aandoening waarvan de deelnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat voortzetting van de activiteit schadelijk voor zijn/haar gezondheid kan zijn;
7.6. De deelnemer en/of opdrachtgever is zich ervan bewust dat door het (laten) deelnemen aan airsoft en overige activiteiten bij Blackout BV blessures en/of andere complicaties kunnen optreden zonder dat er sprake is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Blackout BV;
7.7. Indien de deelnemer zich niet geschikt acht voor deelname, dan dient de deelnemer dat direct aan Blackout BV te melden en zijn deelname direct te staken;
7.8. Het onder invloed zijn van drank of drugs tijdens een evenement is niet toegestaan;
7.9. Het is niet toegestaan te roken op de locatie waar het evenement plaatsvindt, hiervoor biedt Blackout BV specifieke rookruimten;
7.10. Blackout BV is bevoegd de deelnemer die zich tijdens het evenement misdraagt, die de (veiligheids)instructies of het reglement en/of huishoudelijke reglement van Blackout BV niet opvolgt of die oneigenlijk gebruik maakt van de ter beschikking gestelde zaken de deelname aan de activiteiten voortijdig te beëindigen. De vergoeding voor deelname blijft in dat geval volledig verschuldigd, onverminderd het recht van Blackout BV op vergoeding van eventuele schade;
7.11. De deelnemer dient zorgvuldig om te gaan met de ter beschikking gestelde zaken. Schade toegebracht aan de ter beschikking gestelde zaken veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van de deelnemer, worden aan de klant of de deelnemer in rekening gebracht. Het is de deelnemer niet toegestaan wijzigingen aan de ter ter beschikking gestelde zaken aan te brengen. Na de activiteit dient de deelnemer alle ter beschikking gestelde zaken onverwijld en onbeschadigd aan Blackout BV te retourneren;
7.12. De deelnemer vrijwaart Blackout BV voor eventuele aanspraken van derden en/of andere deelnemers die het gevolg zijn van een handelen en/of nalaten van de deelnemer.
7.13. Indien de deelnemer op de locatie van Blackout BV verloren of achtergelaten voorwerpen aantreft, dan dient de deelnemer deze voorwerpen in te leveren bij Blackout BV.

Artikel 8. Betaling
8.1. De klant dient de overeengekomen prijs bij reservering te voldoen, tenzij daarvan schriftelijk afgeweken op basis van offerte;
8.2. Betaling kan op de volgende wijzen:
a. via iDEAL en/of elektronisch bankieren in de breedste zin des woords;
b. door het factuurbedrag (vooraf of achteraf) over te schrijven op de bankrekening van Blackout BV;
c. Via een PIN transactie op locatie;
d. Per contante betaling op locatie.

Artikel 9. Aansprakelijkheid en verjaring
9.1. Blackout BV kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 10;b. enige daad of nalatigheid van de klant/deelnemer.
9.2. Blackout BV is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Blackout BV is uitgegaan van door de klant/deelnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
9.3. De deelnemer is persoonlijk aansprakelijk voor alle schade toegebracht aan zichzelf of aan derden tijdens airsoft. Blackout BV kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor eventuele blessures, verwondingen, botbreuken of ander lichamelijk letsel of geestelijk letsel, die ontstaan is tijdens airsoft of tijdens het verblijf op de locatie waar airsoft en/of aanverwante activiteit plaatsvindt, tenzij er sprake is van een wettelijke aansprakelijkheid aan de zijde van Blackout BV die niet kan worden uitgesloten. Het deelnemen aan airsoft en/of aanverwante activiteiten is geheel voor eigen risico;
9.4. De deelnemer dient zich te allen tijde te gedragen conform de aanwijzingen, gedrag- en veiligheidsregels die worden gegeven door Blackout BV en het reglement van Blackout BV. Indien de deelnemer weigert deze aanwijzingen of regels op te volgen, dan is de deelnemer verantwoordelijk voor de eventueel daaruit voortvloeiende schade;
9.5. Blackout BV is evenmin aansprakelijk voor verlies, beschadiging en/of diefstal van kleding of andere bezittingen van de deelnemer;
9.6. Indien Blackout BV aansprakelijk is voor schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het door de verzekering van Blackout BV in het voorkomende geval te verstrekken uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van Blackout BV beperkt tot het bedrag dat de klant aan Blackout BV betaald heeft voor deelname aan airsoft en/of aanverwante activiteiten op het terrein van Blackout BV;
9.7. Alle rechtsvorderingen dient de klant binnen 1 jaar in te stellen als de klant niet tevreden is over de werkzaamheden dan wel het handelen van Blackout BV. Handelt de klant niet tijdig, dan verjaart de rechtsvordering;
9.8. Indien de klant in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Blackout BV gehouden is, in strijd handelt met de wet of onrechtmatig jegens Blackout BV handelt, dan is de klant aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Blackout BV daardoor direct of indirect ontstaan;
9.9. De uiteindelijke opdrachtgever is aansprakelijk voor al de haar aangemelde deelnemers, voor de artikelen 9.1 t/m 9.8.

Artikel 10. Overmacht
10.1. Blackout BV is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen onder de overeenkomst indien er sprake is van overmacht;
10.2. Onder overmacht wordt o.a. verstaan: virusinfectie en/of computervredebreuk door derden, ziekte van een of meerdere personen die namens Blackout BV de overeenkomst uitvoeren, verkeersstoring, verkeersongeval, weersinvloeden, natuurrampen, internetstoring, stroomstoring, brand, diefstal, technische storing, overheidsmaatregelen, alsmede iedere andere situatie waarop Blackout BV geen (beslissende) controle kan uitoefenen;
10.3. Indien er sprake is van overmacht, dan heeft Blackout BV het recht de overeenkomst te annuleren. In een dergelijk geval wordt de eventueel reeds betaalde prijs door Blackout BV aan de klant terugbetaald of wordt de prestatie uitgesteld naar een latere datum, in overleg met de klant.

Artikel 11. Ontbinding
11.1. Blackout BV kan de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst middels een schriftelijke verklaring ontbinden indien de klant zijn verplichtingen jegens Blackout BV niet nakomt en de klant geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling waarin de klant een redelijke termijn wordt geboden om die alsnog na te komen. Een ingebrekestelling kan achterwege blijven indien nakoming blijvend onmogelijk is;
11.2. Blackout BV is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht;
11.3. Blackout BV is gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de klant in staat van faillissement is verklaard, zijn bedrijf heeft stilgelegd of heeft geliquideerd of er beslag wordt gelegd op een aanzienlijk deel van zijn vermogen.

Artikel 12. Verwerking persoonsgegevens
12.1. Blackout BV verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens;
12.2. Blackout BV verwerkt introducée gegevens in overeenstemming met de procedure van de NABV, wanneer er sprake is van het element "airsoft".

Artikel 13. Beeld- geluidsopnamen
Blackout BV en/of een mogelijke mediapartner behoudt zich te allen tijde het recht voor om van een evenement en/of activiteit beeld- en/of geluidsopnamen te (laten) maken. Deze opnamen kan Blackout BV gebruiken ter promotie van het evenement en/of het bedrijf via social media netwerken, zoals Facebook, Inmstagram, YouTube, etc. Daarnaast kunnen de opnamen gebruikt worden op de mediakanalen van mediapartner(s), waaronder mogelijk radio en/of televisie. De gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan hetgeen hierboven beschreven. De klant verklaart zich bekend en akkoord met het voorgaande. Indien de klant hiermee niet akkoord is, kan te allen tijde een verzoek tot verwijdering van de beeld- en geluidsopnamen gedaan worden, waaraan Blackout BV naar redelijkheid gehoor zal geven.

Artikel 14. Klachten
14.1. Klachten over de uitgevoerde werkzaamheden dienen door de klant schriftelijk of via de e-mail bij Blackout BV te worden ingediend binnen 14 dagen na de gebeurtenis waarop de klacht betrekking heeft;
14.2. De klant dient Blackout BV de mogelijkheid te geven de klacht te onderzoeken. Het feit dat Blackout BV overgaat tot het onderzoeken van een klacht impliceert niet dat Blackout BV erkent dat de uitgevoerde werkzaamheden gebrekkig zijn.

Artikel 15. Huishoudelijk Reglement
15.1. Naast de Algemene Voorwaarden gelden bij Blackout BV tevens de aanvullende Huishoudelijke Reglementen. U vindt deze verder op de website van Blackout Airsoft BV. 

Artikel 16. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
16.1. Op de overeenkomst tussen Blackout BV en de klant is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
16.2. De rechter in de vestigingsplaats van Blackout BV is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. De klant, in geval zijnde een consument heeft 1 maand de tijd nadat Blackout BV zich schriftelijk jegens de klant op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.